HOME>> Hindu Darma Prachara Parishat Activites >>Sravanapurnima kalyanam
Dpp procession of sacred threads for kalyanotsavam:
sacred_threads_02
sacred_threads_for_kalyanot
sacred_threads_for_kalyanotsavam copy
sacred_threads_03
sacred_threads_04
Kalyanotsavam in Tirupati:
kv_in_tirupati
kv_in_tirupati_08
kv_in_tirupati_09
kv_in_tirupati_10
kv_in_tirupati_11
kv_in_tirupati_12
kv_in_tirupati_13
kv_in_tirupati_14
kv_in_tirupati_15
kv_in_tirupati_16
kv_in_tirupati_17
kv_tpt
kv_tpt_02
kv_tpt_03
kv_tpt_05
kv_tpt_06
       
panchaloha vigrahalu
donation_of_panchaloham
donation_of_panchaloham_02
donation_of_panchaloham_03
   

kalyanothsavam in many other places:

Padmavathi Srinivasa Kalyanam at V.R. College Grounds
Padmavathi-Srinivasa-Kalyan
Srinivasa-Kalyanam_02
Srinivasa-Kalyanam_03
Srinivasa-Kalyanam_04
 
HOME
TOP